zipper

ถุงบรรจุอาหาร

zipper

ถุงซิปที่ใช้ทางการแพทย์

zipper

ถุงซิปใช้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

zipper

ถุงซิปสำหรับสินค้าตีแบรนด์

zipper

ถุงซิปใสทั่วไป Stock Size

zipper

ม้วนฟิล์ม

ถุงซิปยา พิมพ์พิเศษ

zipper

ถุงซิปยา พิมพ์พิเศษ

1. สะดวกในการใช้งาน เปิด-ปิดง่าย
2. เนื้อถุงใสสามารถมองเห็นตัวยาอย่างชัดเจน