zipper

ถุงบรรจุอาหาร

zipper

ถุงซิปที่ใช้ทางการแพทย์

zipper

ถุงซิปใช้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

zipper

ถุงซิปสำหรับสินค้าตีแบรนด์

zipper

ถุงซิปใสทั่วไป Stock Size

zipper

ม้วนฟิล์ม

ถุงซิปเนื้อสีชา

zipper

ถุงซิปเนื้อสีชา

1. สะดวกในการใช้งาน เปิด-ปิดง่าย
2. เนื้อถุงสีสีน้ำตาลมีคุณสมบัติช่วยป้องกันแสงจากรังสี UV เพื่อไม่ให้เกิดปฏิกิริยาทางกายภาพและเคมี