• Marketing

• พัฒนาประสิทธิภาพ ความสามารถของแผนกการขาย และกระบวนการขายเพื่อเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง ทั้งในและนอกกรุงเทพฯ

จัดหาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

• สื่อสารกับภายในองค์กรเพื่อให้ฝ่ายผลิตผลิตสินค้าตรงกับความต้องการของลูกค้า

• วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดและรายงานผลให้แก่ผู้บริหาร