zipper

ถุงบรรจุอาหาร

zipper

ถุงซิปที่ใช้ทางการแพทย์

zipper

ถุงซิปใช้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

zipper

ถุงซิปสำหรับสินค้าตีแบรนด์

zipper

ถุงซิปใสทั่วไป Stock Size

zipper

ม้วนฟิล์ม

Specimen Ziplock Bag

zipper

Specimen Ziplock Bag

1. ซิปล็อคแน่นป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมี หรือของเหลวทางการแพทย์

2. มีกระเป๋าแยกสำหรับใส่เอกสาร