zipper

ถุงบรรจุอาหาร

zipper

ถุงซิปที่ใช้ทางการแพทย์

zipper

ถุงซิปใช้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

zipper

ถุงซิปสำหรับสินค้าตีแบรนด์

zipper

ถุงซิปใสทั่วไป Stock Size

zipper

ม้วนฟิล์ม

ถุงคริสตัล PE

zipper

ถุงคริสตัล PE

1. รักษาคุณภาพของสินค้า และยืดอายุการใช้งาน
2. ป้องกันความชื้นทำให้อาหารสดใหม่อยู่เสมอ
3. สามารถแยกประเภทการใช้งานได้อย่างชัดเจน