zipper

ถุงบรรจุอาหาร

zipper

ถุงซิปที่ใช้ทางการแพทย์

zipper

ถุงซิปใช้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

zipper

ถุงซิปสำหรับสินค้าตีแบรนด์

zipper

ถุงซิปใสทั่วไป Stock Size

zipper

ม้วนฟิล์ม

ถุงซิปสามชั้น

zipper

ถุงซิปสามชั้น

1. ป้องกันน้ำ และอากาศ
2. เพิ่มมูลค่าของสินค้า 
3. มีความทนทานในการใช้งาน