zipper

ถุงบรรจุอาหาร

zipper

ถุงซิปที่ใช้ทางการแพทย์

zipper

ถุงซิปใช้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

zipper

ถุงซิปสำหรับสินค้าตีแบรนด์

zipper

ถุงซิปใสทั่วไป Stock Size

zipper

ม้วนฟิล์ม

ถุงพับก้น

zipper

ถุงพับก้น

1. เพิ่มพื้นที่ในการใช้งาน
2. ก้นถุงสามารถวางตั้งได้